За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

15.06.2010

ПРОВЕДЕ СЕ ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

Днес, 15.06.2010 г., в гр. Поморие се проведе осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда".
По време на заседанието беше представен Годишният доклад за изпълнение на ОПОС за 2009 г., който беше одобрен на национално ниво от членовете на Комитета, и сега предстои изпращането му за одобрение в ЕК съгласно изискванията на европейските регламенти. Представена беше информация относно разходването на средства по приоритетна ос 4 "Техническа помощ", както и индикативен план за разпределение на средствата по оста до края на програмния период. Комитетът за наблюдение прие предложените промени за изменение на Стратегическия план за Техническа помощ за периода 2001 - 2013 г., с които се допълват бенефициентите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ.

Също така представена и одобрена от членовете на Комитета беше и Концепцията за управление на приоритетна ос 3.

Ръководителят на Управляващия орган Малина Крумова представи резултатите от извършения преглед на проектите в сектор "Води". Последващите корективни мерки бяха приветствани от Европейската комисия, като те се изразиха в сключването на над 130 анекса към договорите за безвъзмездна финансова помощ, в прекратяване на договорите за проекти, които не бяха стартирали своето изпълнение, или в "оттегляне на финансирането" по ОПОС, което засегна проекти, чийто обхват и/или дейности в проектното предложение следва да се променят в много значителна степен, поради сериозни несъответствия с новия подход и методология за избор на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС, както и наличие на съществени нарушения при изпълнението на проекта, включително при провеждане на обществените поръчки.

През месец април 2010 г., директорът на Генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК Дирк Анер изрази удовлетвореността на Комисията и даде висока оценка за тези мерки спрямо неефективните проекти в сектора, след което се възобнови сертифицирането на плащанията за инвестициите, които отговарят на принципите за добро финансово управление.