За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

12.03.2010

РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ С ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР И В СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ”

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." стартира провеждането на редовни месечни срещи с общински администрации, подготвящи проекти за изграждане на 23-те регионални системи за управление на отпадъците, предвидени за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

По време на срещите ще бъдат разяснени етапите в процеса на подготовка на проектните предложения, както и изискванията, на които следва да отговарят те, съгласно новия "Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци". На потенциалните бенефициенти ще се представи информация относно допустимите за финансиране дейности, допустимите по програмата разходи, както и начина на кандидатстване и необходимите документи, като ще бъде подробно разгледана и проектната им готовност с оглед предстоящото отправяне на покана за подаване на проектно предложение.

Успоредно с месечните срещи в сектор отпадъци ще стартират и срещи за проследяване на напредъка по инфраструктурните проекти в сектор "води". Целта на срещите е улесняване на общините при реализация на проектите и постигането на по-висока ефективност при усвояване на безвъзмездната финансова помощ.

Общините ще имат възможност да представят трудностите, пред които са изправени при управлението на своите проекти, както и да дават предложения във връзка с тяхното преодоляване.

Месечните срещи стартират от 7 април 2010 г. и ще се провеждат в сградата на Министерството на околната среда и водите.