За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

27.11.2009

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” ОДОБРИ НОВИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР “ВОДИ”

Днес, 27 ноември 2009 г., се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС).
Министърът на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова, подчерта пред участниците във форума, че оперативна програма "Околна среда" трябва да се разглежда не сама по себе си, а като инструмент за постигане на националните политики и приоритети в сектора. От изключителна важност за успешното изпълнение на програмата е гарантирането на прозрачността в процеса на избор на изпълнители на проекти, финансирани по ОПОС. За целта министерството поема ангажимент в най-кратък срок да бъдат публикувани примерни образци на документация за провеждане на обществени поръчки, включително и типови технически задания. По този начин ще се гарантира не само прозрачността, но ще се минимизират рисковете при възлагане на изпълнението на проектите.

В момента се работи по опростяване на процедурите и форматите за отчитане на изпълнението на проектите, заяви министър Караджова. Тя напомни, че от два месеца по инициатива на новото ръководство на министерството, всеки четвъртък се организира приемен ден за бенефициентите. Това е още една възможност за получаване на експертна помощ от Управляващия орган и Междинното звено по отношение управлението на проектите.

Г-жа Малина Крумова, и.д. директор на дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Управляващ орган на програмата, представи накратко новите механизми за изграждане на инфраструктура в секторите "Води" и "Отпадъци", предвидена за финансиране по ОПОС.

Представителят на ГД "Регионална политика", г-н Валери Натан, изрази подкрепата на ЕК за новите механизми. Той подчерта, че те отговарят на трите основни приоритета на Комисията, които са: инвестиране в стратегически и приоритетни проекти; гарантиране на икономическата и финансова целесъобразност на инвестициите; и не на последно място законосъобразност. Той представи позицията на Комисията, която е в подкрепа на концепцията за собствено съфинансиране от страна на бенефициентите. Според него това ще направи общините по-отговорни по отношение на подготовката и изпълнението на проектите, както и към разходването на европейските средства.

Членовете на Комитета за наблюдение одобриха критериите за избор на проекти, заложени в новия механизъм за изграждане на инфраструктура в сектор "Води".

В следобедната сесия на заседанието ще бъде разгледан документ за цялостно изпълнение на приоритетна ос 3 на програмата, предварително съгласуван със заинтересованите страни. Също така ще бъде представен за одобрение проектът на Индикативна годишна работна програма за 2010 г.