За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

25.03.2009

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

На 24 март 2009 г. се проведе извънредно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Комитетът прие Концепция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".
Предвиденият механизъм ще осигури максимално ефективното разпределение на средствата предвидени за сектор отпадъци в оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", обективно и справедливо разпределение на ограничения финансов ресурс, изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/ЕО за депониране. Механизмът се отнася за финансиране на 23 неизградени регионални системи за управление на отпадъците и финансиране на закриването на съществуващи общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Средствата за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците ще бъдат предоставяни чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Бенефициенти ще бъдат "сдруженията на общини с цел управление на отпадъците и/или общините в регионите, определени в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъци. Закриването на общински депа ще става чрез процедура за подбор на проекти въз основа на критерии, одобрени от Комитета за наблюдение.

Комитетът за наблюдение прие Критерии за оценка на проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците и Критерии за избор на проекти за закриване на общински депа по ОПОС.

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и председателят на парламентарната Комисия по околна среда и води Георги Божинов приветстваха членовете на Комитета за наблюдение по време на официалната част от заседанието. Концепцията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на ОПОС се одобрява и подкрепя от Европейската комисия.