За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

05.12.2008

РАБОТНА СРЕЩА С АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ

На 3 декември 2008 г. в МОСВ се проведе работна среща между Управляващия орган и Междинното звено на ОП "Околна среда" и представители на Асоциацията на Дунавските общини, на която бяха обсъдени приоритетите и проблемите при кандидатстване по оперативната програма.

Управляващият орган на ОП "Околна среда" приветства Дунавските общини за доброто представяне - по приключилите процедури за набиране на проектни предложения са подадени 44 проекта от 26 общини. От тях са одобрени общо 31 проекта, като 23 са за техническа помощ в сектор "Води", 1 /на община Главиница/ за строителство в сектор "Води" и 7 за техническа помощ в сектор "Отпадъци". Освен писмата за одобрените проекти, общините ще получат писмо и от Договарящия орган с искане на информация, необходима за подготовка на договорите. По-бързата реакция от страна на общините ще ускори процеса на сключване на договорите.

Беше обърнато внимание на най-често срещаните трудности и пропуски при изготвяне на проектните предложения:

  • липсват доказателства, че агломерацията е над 2000 екв. ж.;
  • представените доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични средства за финансирането на разходите, включени в проекта, не отговарят на изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване;
  • представеният финансов и икономически анализ не демонстрира финансовата устойчивост на инвестицията;
  • неправилно изчислен финансов дефицит по проекта;
  • двойно финансиране - много важно е да се отбележи, че ако има само една дейност в проекта, която се финансира от друг публичен изпълнител, съществува реална опасност целият проект да не бъде одобрен.

Общините бяха призовани да не чакат обявяването на процедура, за да започнат подготовката на проекти. Беше дадена препоръка общините да вземат под внимание мотивите за неодобрение на проектните предложения при подготовката на следващи проекти, тъй като няма ограничение за това колко пъти да бъде подавано едно проектно предложение.

Галерия