За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.08.2012

ПУДООС ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОМОЩ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВИРАНЕ НА СТАРИ СМЕТИЩА

Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ще реализира екологични проекти по закриване и последваща рекултивация на съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти. Финансирането ще бъде от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».

Допустимо за финансиране е извършването на техническа и биологична рекултивация на нарушени терени, както и извършване на независим строителен надзор, възлаган от общините. Тези дейности са възможни при условие, че терените върху които са разположени депата са общинска собственост.

Недопустими за финансиране са дейности, свързани с почистване на стари замърсявания с отпадъци и на незаконни сметища; рекултивация върху имоти, които не са общинска собственост; закриване на общински депа, за които вече е осигурено или предоставяно финансиране от друг източник; дейности по закриване, когато за депата не е издадена заповед за прекратяване на експлоатацията и не е осигурено друга алтернатива за третирането на отпадъците от съответната община; всякакви дейности от търговски характер, генериращи печалба за кандидата и др.

ПУДООС е със статут на държавно предприятие по смисъла на Търговския закон. Предприятието е юридическо лице, което не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. Предмет на дейност на ПУДООС е реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.

Архив