За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

30.08.2012

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО–ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Министерство на околната среда и водите обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за представяне на проектни предложения - "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост".

Конкретна цел е да се обезпечи изпълнението на дейности по устройство и управление на защитени територии от дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околна среда и води /РИОСВ/. По процедурата ще се финансира закупуване и доставка на моторни-превозни средства и оборудване, които са обосновани като приоритетни за изпълнение на функциите на горепосочените структури на МОСВ.

Необходимостта от обявяване на процедурата е продиктувана от наличното силно амортизирано оборудване в националните паркове и регионални структури. Дирекциите на парковете, както и РИОСВ, са бенефициенти по редица проекти по приоритетна ос 3, чрез която се подпомага опазването и съхраняването на биологичното разнообразие в България. Бенефициентите изпълняват дейности на труднодостъпни терени, поради което закупуването на МПС и техническо оборудване ще улесни и облекчи работата им. Това от своя страна ще доведе до качественото и навременно изпълнение на преките им служебни ангажименти и задължения.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 7 000 000 лв. Крайният срок за предствяне на проектно предложение е 1 октомври 2012 г., а крайният срок за изпълнение на проекта е март 2014 г.

Архив