За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

05.09.2012

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Заседанието беше открито от Ивелина Василева, заместник министър на околната среда и водите. Г-жа Василева обърна внимание на изключителната важност на предстоящия процес за разработване на национална програма за околна среда, в който ще се търси активното участие на заинтересованите страни и постигането на диалогичност. В процеса на работа ще се очакват иновативни предложения и идеи, ще се разчита на експертната подкрепа на институциите, браншовите организации, неправителствените организации и останалите партньори, чрез които да се разработи оперативна програма, отговаряща максимално на националните приоритети за периода до 2020 г. и на целите на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж.

Първото заседание на работната група се проведе с представяне на индикативния график и задачи на работната група, разясняване на процеса на интегриране на политиките за околна среда и изменение на климата и основните проекти на нормативни документи за програмен период 2014 -2020 г. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие и по проекта на Вътрешни правила за организацията на дейността на работната група. Бяха посочени и документите, които ще бъдат предоставени на следващото заседание – проект на анализ на настоящата ситуация и проект на стратегия, специфични цели и приоритети на оперативната програма.

Архив