За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.10.2012

ДИРЕКЦИЯ НСЗП В МОСВ ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дирекция Национална служба за защита на природата /НСЗП/ в МОСВ внесе проект за транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост.

Конкретната цел е да се обезпечи изпълнението на дейностите по устройството и управлението на защитените територии от дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околна среда и води /РИОСВ/. По проекта ще се финансира закупуване и доставка на моторни-превозни средства и оборудване, които са обосновани като приоритетни за изпълнение на функциите на горепосочените структури на МОСВ.

Наличната транспортна техника и оборудването в националните паркове и регионалните структури са остарели и в лошо състояние. Тези структури са бенефициенти по проекти по приоритетна ос 3, чрез която се подпомага опазването и съхраняването на биологичното разнообразие в България. Бенефициентите изпълняват дейности на труднодостъпни терени, поради което закупуването на новата техника ще улесни и облекчи работата им. Това от своя страна ще доведе до качественото и навременно изпълнение на преките им служебни ангажименти и задължения. В допълнение ще се обезпечат предвидени за изпълнение  дейности по опазване и възстановяване на видове и местообитания по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда”.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е 7,4 млн. лв.

Архив