За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

25.10.2012

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОДОБРИ НОВИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”

Във връзка с оптимизиране усвояването на средства по оперативна програма „Околна среда” през 2013 г., Министерството на околната среда и водите (МОСВ) извърши проучване на необходимостта от финансиране на допълнителни мерки, които отговарят на важни приоритети в сектор „околна среда”.

Вътрешноведомствена работна група, създадена със Заповед на министъра на околната среда и водите разгледа и предложи нови мерки, които да получат финансиране от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС). Наред с това, МОСВ направи проучване за проекти, свързани с предотвратяване на риска и борба с наводненията и пожарите, както и необходимостта от обновяване подвижния състав на градския транспорт в градове - общински центрове с нарушено качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10).

На 3 август 2012 г.предложенията бяха представени на Комитета за наблюдение на програмата, включително и пред Генерална дирекция „Регионално развитие” и Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия.

Предложените групи от мерки бяха подложени на анализ по следните критерии: Възможност за усвояване в кратки срокове; спешност на ангажиментите в областта на околната среда; усвояване на големи обеми от средства; съответствие с настоящите теми на ОПОС и изисквания. В резултат от извършения мултикритериален анализ са класирани следните групи мерки:

  • Мерки за повишаване на капацитета за реагиране при горски пожари;
  • Мерки за повишаване на капацитета за реагиране при наводнения и оборудване за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност;
  • Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, например нов подвижен състав за градския транспорт;
  • Техническо обезпечаване за прилагане на политиката за опазване на околната среда.

Тъй като предложените мерки и част от потенциалните бенефициенти не са допустими за финансиране по ОПОС, бе инициирано изменение на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Предложеното изменение бе одобрено от Комитета за наблюдение на ОПОС с писмена процедура за вземане на решения, проведена в периода 27.09 – 10.10.2012 г. Същевременно бе инициирана и процедура съгласно чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В резултат на извършената от компетентния орган преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка, бе издадено решение № ЕО-9/2012 от 10.10.2012 г. да НЕ се извършва екологична оценка на изменението на ОПОС, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве (http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=157).

В съответствие с чл. 33 Преразглеждане на оперативните програми от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, предложението се представя за разглеждане и одобрение от Европейската Комисия.

Архив