За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.11.2012

ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ПРЕДСТАВИ НОВИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013 Г.”

Днес, Дирекцията на природен парк Витоша, даде първата пресконференция по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша – фаза ІІ”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и е на стойност 1 899 975 лв.

На събитието бяха представени основните дейности и експертите, които ще работят по проектното задание. Очаква се дейностите по изпълнението му да приключат  през 2015 г.

Главната цел на проекта е опазването и възстановяването на приоритетни за парк Витоша природни местообитания, както и местообитания на видове и техните популации. Избраните от тях са сред най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса. Дейностите по проекта са насочени и към опазване и експониране на забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. Заложено е възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio), който се счита за изчезнал от територията на парка, и на Червения аполон (Parnassius apollo), както и завършване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП Витоша. Една от целите на проекта е да бъдат създадени зони на спокойствие на едрите хищници (мечката и вълкът) чрез насочване и концентриране на туристическия поток. Затова е предвидено да бъдат възстановени и ремонтирани 6 алейни маршрута.

Проектът включва дейности по опазване на пещерите и пещерната фауна. Развитието на пещернячеството през последните години доведе до засилен интерес към пещерите от Боснешки карстов комплекс, често съпроводен с тяхното унищожаване и замърсяване.  Това налага разработване на програма от мерки за опазването им.

Предвижда се разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП Витоша, както и изготвяне на воден баланс за територията му. В Плана за управление на ПП „Витоша” са записани дейностите, свързани с определяне на необходимата територия за отдих извън туристическите центрове. За да бъдат определени тези територии, е необходимо да се направи кадастрално заснемане на всички обекти на туристическата инраструктура.С цел повишаване информираността на посетителите на парка ще се разработят тематични маршрути, като за целта ще се изготви и проведе обучителна програма.

Успешното изпълнение на предвидените дейности ще помогне за развитието и утвърждаването на защитена зона „Витоша” като елемент на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Можете да изтеглите презентациите от пресконференцията:

1. Презентация Алеи

2. Презентация Флора

3. Презентация Фауна

Архив