За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.11.2012

ПРОВЕДЕ СЕ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

На 28 ноември 2012 г., в гр. София, се проведе тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Заседанието беше водено от г-жа Ивелина Василева-заместник-министър на околната среда и водите и председател на КН. От страна на Европейската комисия в заседанието взеха участие представителите на Европейската комисия Джордж Спироу и Ирина Вангеле.

Г-жа Василева накратко представи напредъка по оперативната програма, като подчерта засилените темпове на договаряне през 2012 г. Размерът на договорените средства достигна 4,55 млрд. лв. или 129 % от разполагаемия ресурс. Плащанията към бенефициентите също бяха ускорени през изминалата година, като към момента размерът им достига 580 млн. лв. Само през 2012 година се очаква плащанията да са за над 200 млн. лв. Г-жа Василева подчерта, че благодарение на усилията на Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС, загуба на средства по програмата тази година няма да има.

Г-н Спироу приветства членовете на КН, като обърна внимание на процеса на промяна на оперативната програма и процеса на програмиране за следващия програмен период.

Членовете на комитета за наблюдение разгледаха и одобриха Индикативната годишна работна програма за 2013 г. Програмата предвижда обявяване на две процедури през първите месеци на годината и ще бъдат насочени към предоставяне на техническа помощ в сектор „води“ за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.  и към изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. Представени и одобрени бяха промени в Стратегическия план за техническа помощ по ОПОС, които включват добавяне на мерки за засилване на капацитета на институциите, отговорни за прилагане на политиката по околна среда, промяна на индикативния план за усвояване на средствата по приоритетна ос 4. Представени и одобрени бяха и критерии за оценка на проектни предложения, разработени във връзка с допълнителните мерки за финансиране в рамките на оперативната програма.

В рамките на заседанието, беше представена работата по междинната оценка на ОПОС. Представители на изпълнителите запознаха членовете на КН с подхода на работа по оценката на програмата, като съвсем скоро се очаква те да представят резюме на доклада от междинна оценка.

На присъстващите бяха представени наградените най-добри анимационни филми с екологична насоченост, включени в международния фестивал „Златен Кукер”.

Архив