За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.08.2013

СЪЗДАДЕНА Е ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000

За ефективното изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 е създадена единна информационно система. Системата е разработена по проект “Разработване и внедряване на информационна система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000”, която се финансира от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Стойността на проекта е 1,3 млн. лв.

 На заключителната среща, на която бяха представени резултатите от проекта, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” г-жа Малина Крумова подчерта важността на свършеното до тук и отбеляза ползите от проекта. “Този проект дава основата, формата и базата данни, което ще позволи едно добро управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Информацията ще бъде вече по-лесно достъпна” коментира г-жа Крумова. Според нея порталът ще облекчи работата и на администрацията. В него ще бъде въведена информацията за проведените процедури по оценка за съвместимост и оценка на въздействието върху околната среда, както и картирането на местообитанията.

 С реализацията на проекта се цели подобряване на процедурите по координация и контрол между отделните административни звена, които имат отношение към планирането, опазването и управлението на защитените зони. Също така ще бъде осигурен обществен достъп до актуална и обществено значима информация за обхвата, местоположението и функционалното състояние на тези зони. Една от основните цели на единната информационна система е да бъде постигната необходимата проследимост и прозрачност при провеждането на всички административни процедури, свързани със защитените зони.

 Единната информационна система ще бъде общодостъпна за всички заинтересовани страни – собственици на имоти, инвеститори, държавни администрации и др. и до края на годината ще е отворена за потребители.

 Бенефициент по проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

Архив