За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.09.2013

ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 г."

Днес, беше проведено пето заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." с цел представяне на втория вариант на програмата. Г-жа Малина Крумова, в качеството й на председател на работната група, приветства членовете и представи напредъка в процеса на програмиране. Тя отбеляза, че са проведени редица вътрешни и междуведомствени срещи за постигане на демаркация между различните финансови източници и прецизиране на дейностите, включени в ОПОС.

Промените в сравнение с първия вариант на ОПОС 2014 2020 г., изпратен на ЕК за преглед на 28 февруари 2013 г., са с оглед постигане изискванията на новия образец за разработване на оперативните програми от месец май тази година, както и отразяване на междувременно взети решения за обхвата на програмата.

По отношение на промените, в рамките на приоритетна ос 1 са добавени като бенефициенти ВиК операторите и ПУДООС, а отпадат мерките за мониторинг на морските води и морската околна среда.

Новите дейности по приоритетна ос 2 са свързани с изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци и реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за обезвреждане на болнични отпадъци, както и за управление на негодни за употреба пестициди. По ОПОС в следващия програмен период няма да се финансира закриването и рекултивацията на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. С оглед получаване на демаркация на дейностите, след проведени срещи с ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) в МИЕ, бе решено екоиновациите да отпаднат от  ОПОС и изцяло да се финансират по ОПИК.

По приоритетна ос 3 ще се финансират дейности, определени в Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

Добавена е нова приоритетна ос 4 „Подкрепа за политиката за околна среда (ПОС) и политиката за изменение на климата (ПИК) при прилагане на Европейските инвестиционни и структурни фондове” – за всички институции, звена и структури, отговорни за формиране и изпълнение на ПОС и ПИК.

По време на заседанието бе представен и напредъка по предварителната и екологичната оценка на програмата. Вторият вариант на проекта на ОПОС 2014 2020 г. ще бъде предоставен на Европейската комисия след изпращане на Споразумението за партньорство.

Архив