За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.11.2013

ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

На 12 ноември 2013 г., в гр. София, се проведе петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Заседанието беше водено от г-н Дин Онбаши - заместник-министър на околната среда и водите и председател на КН. От страна на Европейската комисия в заседанието взеха участие представителите на Европейската комисия Реналдо Мендметс и Ирина Вангеле.

Приветствие към членовете на КН беше направено от министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова, която заяви, че Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС) е най-трудната от седемте оперативни програми. „Тя управлява едни от най-сериозните финансови ресурси в този планов период. Това изисква да бъдем обединени, за да гарантираме успешната работа на тази програма.“

Г-н Мендметс поздрави членовете на КН и подчерта, че програмата вече се развива добре и резултатите от общата работа са видими.

Представител от Управляващия орган на ОПОС накратко представи напредъка по оперативната програма, като подчерта засилените темпове на договаряне през 2013 г. Размерът на договорените средства е  5,572 млрд. лв. или 158,23 % от общия размер на средствата по програмата. Плащанията по вече сключените договори са над 1,327 млн. лева или 37,70 % от общия ресурс. Само за 2013 г. са стартирали строителните дейности по 44 проекта, като от тях 38 са за изграждане на водна инфраструктура и 6 за изграждане на Регионални системи за управление на отпадъците. Открити са и две пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) във Вършец и Лозница. До края на годината се очаква да бъдат пуснати в експлоатация още 4 ПСОВ – Тунджа, Пирдоп, Козлодуй и Ябланица. Изградена е общо 232 км. мрежа, от които 151 км. канализационна и 81 км. водопроводна. Присъединеното към канализационна мрежа население е 155 хил. жители.

Членовете на комитета за наблюдение разгледаха и одобриха промяна на критерия за максималния размер на безвъзмездна финансова помощ на проекта на ПУДООС за рекултивация и закриване на общински депа за битови отпадъци в страната, което ще позволи увеличаване на неговата стойност. Беше представен напредъка по подготовката на ОПОС за следващия програмен период, както и напредъка по проекта на Столична община за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

Архив