За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

21.11.2014

ДДС НЕ Е ДОПУСТИМ РАЗХОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

УО на ОПОС уведомява бенефициентите на програмата, че предвид измененията в Закона за водите /ДВ бр.103 от 29.11.2013 г./, в сила от 03.12.2013 год. общините предоставят експлоатацията на ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите или Закона за концeсиите.  По силата на тези договори е налице бартер, при който дейността на общината е облагаема по ЗДДС, поради което за получените стоки и/или услуги възниква право на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, т.е. разходът е недопустим за финансиране по ОПОС.

В тази връзка са издадени, Указание УК- 1/15.01.2014 г.  и Указание № 91-00-137/24.03.2014 г. на Министъра на финансите са дадени и подробни разяснения относно прилагане на ЗДДС за възстановяването на ДДС от НАП и определянето му като допустим разход по оперативните програми. Издадените указания относно третирането на ДДС може да намерите на интернет страницата на ОПОС в секция “Документи“.

Поради недопустимостта на разходите за ДДС по проекти от приоритетна ос 1, Управляващият орган Ви уведомява, че е необходимо да бъдат предприети съвместни действия, за които УО ще Ви уведоми с официално писмо, което може да видите тук.

Управляващият орган на програмата напълно съзнава затрудненията, които ще породи невъзстановяването на ДДС в този момент. Поради тази причина УО е в непрекъснат контакт с Националното сдружение на общините в България, за да се намерят най-подходящите решения, които да дадат възможност за успешното завършване на проектите, което е обща цел за всички.

Архив