За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.07.2011

УО НА ОПОС УТВЪРДИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Във връзка с верификацията на разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 на ОПОС, в които участват доброволци, Управляващият орган на програмата утвърди списък от документи, необходими за удостоверяване на извършените разходи:

  • Договор за доброволен труд, подписан от ръководителя на бенефициента;
  • Списък на доброволците;
  • Заповед за командировка - надлежно попълнена, подпечатана и подписана от съответните длъжностни лица, включително и сметката за полагащите се дневни, пътни и квартирни пари и доклад за командировка, съгласно Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
  • Документи, удостоверяващи пътните разходи и нощувките (фактури, касови бележки, платежни нареждания, разходни ордери, билети и др.);
  • Списъци/протоколи за осъществени пътувания по проекта по дни и брой пътували;
  • Разходни документи за гориво (пътни листове при пътуване със служебен автомобил, заповед за определяне на разходната норма и вид на използваното гориво, разходооправдателни фактури за гориво).

Образeц на договор за доброволен труд и списък на доброволците можете да откриете в раздел Документи/Наръчници, указания, ръководства/Изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС/Верификация на разходи по проекти.

Архив