За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.01.2015

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

УО на ОПОС информира за съществуващата възможност за предоставяне на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители, по които са наложени финансови корекции.

Във връзка с интензивния период на изпълнение на проектите, е разработен механизъм за предоставяне на временни безлихвени заеми на бюджетни организации за подпомагане изпълнението на проектите при наложени финансови корекции и гарантиране на завършването им в срок. Механизмът е финансов инструмент, независим от процеса на верификация и има за цел да осигури временни безлихвени средства на бенефициенти, изпитващи ликвидни проблеми.

Стойността на заема зависи от конкретните нужди на бенефициента и от  размера на плащанията, които не може да обслужи. Получените средства са заемообразни и подлежат на връщане по ред и срок, определен от Министъра на финансите, поради което е необходимо заявените от бенефициента суми да бъдат в размер само до абсолютно необходимото за приключването на проекта и извършване на ритмични и редовни плащания към изпълнителните на дейностите.

За да се възползва от механизма, бенефициентът е необходимо:

  1. Да извърши анализ преди представяне на искане за временен безлихвен заем и да заяви сума до размера на стойността на финансовите корекции по съответния/ите договор/и с изпълнител/и, която е необходима за приключването на договора/проекта чрез извършване на регулярни плащания към изпълнителите на дейностите.
  2. Да подаде искане за временен безлихвен заем за финансови корекции по формуляр-образец, съгласно Приложение № 1 на хартиен  и електронен носител  до ГД ОПОС в МОСВ. Искането следва да бъде придружено от Решение на общинския съвет (когато бенефициент е община) за поемане на дълг в същия размер, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг. Решението е за целия размер на заема и не се изисква с всяко искане за отпускане на временен безлихвен заем.

След проверка на представените от бенефициента документи и в съответствие с чл. 99 от Закона за бюджета за 2015 г. и Указанията на Министерството на финансите за реда и начина за предоставяне на временни  безлихвени заеми за финансови корекции на общини и други бюджетни организации писмо №91-00-578/12.12.2014 г., УО на ОПОС одобрява/неодобрява заявената от бенефициента сума и го уведомява за резултата от проверката.

Архив