За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.01.2015

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИНСПЕКТИРА НА МЯСТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ЗАВОДА ЗА МЕХАНИЧНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В СЕЛО ЯНА

Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира на място напредъка в изпълнението на строително-монтажните дейности на обект „Завод за механично-биологично третиране на отпадъци“ (МБТ) на площадка „Садината“ в с. Яна. Заводът е част от проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) и заем от Европейска инвестиционна банка.

В проверката участваха министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник-министър председателят по европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев и ръководителят на Главна дирекция „Околна среда” на Европейската комисия Джордж Кремлис, кметът на Столична община (СО) Йорданка Фандъкова, зам.-кметът на СО с ресор „Бюджет и финанси” Дончо Барбалов, зам.-кметът на СО с ресор „Транспорт“ Любомир Христов, представители на фирмата-изпълнител.

Проектът съответства на Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г. и на Националната стратегия за биоразградимите отпадъци, които изцяло отразяват политиката и законодателството на Европейския съюз (ЕС) в сектора на управление на отпадъците. „Основната ползва от проекта е, че ще се сведат до минимум биоразградимите отпадъци, а количеството на твърдите битови отпадъци, които се изхвърлят на сметище, ще намалее с близо 70%“, каза министър Василева.

„Проектът има стратегическа значимост за постигане на националните политики и цели. Тези политики са свързани с промяната на начина, по който управляваме отпадъците, с акцента върху отпадъка като ресурс. Близо 1,5 млн. души ще се ползват от това съоръжение, защото отпадъците ще бъдат оползотворявани, третирани, ще опазваме околната среда и ще използваме всички възможности да се генерират приходи от допълнително третираните отпадъци. Това е проект, който очакваме да бъде реализиран до края на годината и с който, разбира се, ще успеем да докажем, че България е една от водещите държави в Европа“, добави Ивелина Василева.

Към настоящия момент общо по първа и втора фаза на проекта са разплатени средства в размер на 141 млн. лева, от тях са подадени искания за възстановяване към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в размер на 124 млн. лева и са възстановени от МОСВ/ОПОС 118 млн. лева.

По първа фаза на проекта са изградени и въведени в експлоатация основните инфраструктурни елементи - Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ и пречиствателна станция за отпадъчни води и Инсталация за биологично третиране “Хан Богров“.

Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на гориво от отпадъци (RDF) – гориво на площадка „Садината” е втора фаза на проекта. Приемната зона е проектирана така, че да има възможност да поема максимален приток на отпадъци – 1500 тона на ден.  Процесът на механично-биологично третиране ще включва следните стъпки: механично и ръчно разделяне сортиране, биологично третиране на органични отпадъци и производство на RDF гориво. гориво.

Продукти при преработката на 410 000 тона отпадъци годишно:

-          Рециклируеми материали - около 39 043 тона годишно (вкл. метали, пластмаси и хартия);

-          RDF - около 178 462 тона годишно;

-          Подобен на компост материал (CLO) - около 359 тона годишно;

-          Остатъци за депониране - около 75 635 тона годишно;

В момента се изпълнява строителството на всички 5 основни подобекта - приемна сграда, сграда механично сепариране, сграда биологично сушене, сграда производство на RDF  гориво, сграда за товарене и съхранение на RDF гориво. В процес на изпълнение  са всички останали обслужващи подобекти – пречиствателна станция за отпадъчни води (стоманобетонови фундамени и стени), електрическа подстанция (завършена скелетна конструкция, предстоящ монтаж на оборудване), авто кантар, резервоар за дъждовни води (изкоп).

Планира се Трета фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Една от задачите на инсталацията е да се произведе RDF фракция, която би могла да се използва като алтернативно гориво в съоръжение за ко-генерация на енергия, за което се търси възможност да се разположи на територията на „Топлофикация София“. По този начин ще се създаде възможност за използване на RDF като гориво за производство на топлоенергия, което съответства на йерархията за управление на дейностите по отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците. Проектът дава възможност за икономия от над 10% от потребявания в момента природен газ и ще покрие нуждите за обезпечаване на базовия товар, като в интервалите на ниска консумация ще акумулира произведената топлинна енергия и ще я реализира в часовете на нарастващо потребление.

„Това е възможност, която ще подпомогне и преминаването към по-екологосъобразна работа на „Топлофикация София“ и ще даде шанс RDF горивото да се използва за отоплението на софиянци“, каза в заключение министър Василева.

Архив