За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.05.2015

МС ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

На днешното си заседание кабинетът одобри окончателния вариант на ОП „Околна среда 2014-2020“. Следва програмата да бъде одобрена и от ЕК и още днес ще бъде изпратена за окончателно потвърждение в Брюксел, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след заседанието на МС. „Ресурсът на оперативната програма възлиза на 3,5 млрд. лв., които ще бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата във ВиК сектора, управлението и монторинга на водите, за подпомагане на политиката за управление на отпадъците чрез въвеждането на модерни системи за надграждане на системите за регионално управление на отпадъците, за управлението на екологичната мрежата „Натура 2000“ , за изпълнението на мерки за опазването на защитените зони, както и за две нови приоритетни оси, които ще бъдат насочени към подобряването на чистотата на атмосферния въздух и въвеждането на мерки за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, обясни Василева. Министърът посочи, че се надява в най-кратък срок Европейската комисия да одобри програмата.

ОП „Околна среда“ е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствен сектор, бизнес, социално-икономически партньори, академична общност, организации на и за хората с увреждания и др.

Приоритетите за финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“, както и на основните национални и европейски стратегически междусекторни и секторни документи, отчитайки коментарите на Европейската комисия. Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 345 евро, в това число европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 204 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси както следва: Приоритетна ос 1 „Води“ – 1 196 млн. евро; приоритетна ос 2 „Отпадъци“ – 288 млн. евро; Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ – 101 млн. евро; Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ – 78,5 млн. евро; Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – 59 млн. евро и Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ – 47,5 млн. евро.

Архив