За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

31.07.2015

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС 2014-2020

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ обяви първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурата е за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Ще се финансират и мерки за осигуряване на необходимото оборудване,  съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени, е  97 791 500 лв.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е да се намали количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране, както и по-ефективното използване на отпадъците като ресурс.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.

Одобрените от министъра на околната среда и водите насоки за кандидатстване с приложенията към тях, както и информация за получените становища и предложения в резултат от общественото обсъждане и степента на отразяването им, са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню:  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. , както и на единния информационен портал eufunds.bg.

 

Архив