За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

06.08.2015

ЗАПОЧВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ВТОРА ФАЗА НА НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Проектът на „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.” е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и в портала за обществени консултации.

През 2012 г. стартира подготовката на документ, имащ за цел да осигури интеграцията на политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК) в Споразумението за партньорство и в програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ).

Подготовката на документа е в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който задължава държавите-членки да осигурят спазване на изискванията в областта на ПОС и ПИК, както при подготовката, така и при изпълнението на Споразуменията за партньорство и на програмите. В резултат на това изискване с решение на Министерски съвет през 2013 г. беше одобрена първа фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК, която предостави стратегическа насоченост за управляващите органи на програмите при интегриране на политиките в процеса на програмиране. Документът целеше подобряване на съгласуваността и ефективността на мерките за ПОС и ПИК, както в рамките на Споразумението за партньорство, така и по отделните програми. С оглед продължаване на процеса на интегриране и на етапа на изпълнение на програмите, беше разработен проект на втора фаза на Насоките за интегриране на ПОС и ПИК.

Втората фаза цели гарантиране изпълнението на задължителните законодателни изисквания в областта на околната среда и насърчаване избора на проекти, допринасящи във възможно най-голяма степен за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие. В документа са изведени общи и специфични критерии за оценка на проектни предложения по определен сектор или политика на околната среда. Общите критерии са приложими за всяка програма, съфинансирана от ЕСИФ, специфичните критерии са съобразени със спецификите на всяка отделна програма. Те са разделени на две групи 1) критерии произтичащи от законодателни изисквания, и 2) критерии, които поставят по-високи изисквания. Втора фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК ще бъдат одобрени с решение на Министерския съвет.

Крайният срок за консултации е 15.09.2015 г.

Архив