За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

08.10.2015

ОПОС 2014-2020 ЩЕ ОБЯВИ СЕДЕМ НОВИ ПРОЦЕДУРИ НА СТОЙНОСТ 326 МЛН.ЛВ.

Предстои обявяване на седем процедури по новата ОП “Околна среда 2014-2020 г.“ на стойност 326 млн. лв. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  пред участниците в третото заседание на Комитета за наблюдение. Членовете на обществения орган за наблюдение на новия програмен период обсъждат методологията и критериите за оценка на проектите, които ще бъдат подавани по тези процедури.

Министър Василева откри форума и приветства неговото добро темпо на работа. „Първите резултати са вече видими. До този момент са обявени две процедури, постъпи и първият проект -  предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на регионалните прединвестиционни проучвания“, каза Василева. Тя припомни, че до края на годината ще бъдат отправени покани към бенефициенти за подаване на проектни предложения на обща стойност над 1 млрд. лв.

Ивелина Василева подчерта значението на процедурите, предмет на работата на Комитета. „Много важни са т. нар. фазирани проекти. Това са проекти, които са забавени и сега ще може да бъдат довършени със средства от новия  програмен период. Това ще осигури плавен преход от старата към новата програма“, посочи министърът.

По отношение на превенцията от риска от наводнения и свлачища тя открои поканата, която ще бъде отправена към ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи. От голямо значение е и изграждането на интегрираната система за управление на водите в реално време. Дейностите по този проект са в напреднала фаза – разработена е тръжната документация, предстои да се одобрят критериите и да се обяви поканата към бенефициента -  Главна дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

Министър Василева информира Комитета за напредъка по ОП “Околна среда 2007-2013 г.“.  „В момента тече изключително напрегнат процес на строителство, тъй като до края на октомври то трябва да приключи. Много проекти вече завършват – предстоят откривания на регионалната система за управление на отпадъци в Перник, пречиствателната станция на Нови Пазар, готова е и пречиствателната  станция на  Карлово. Плащанията по ОПОС са вече над 3,29 млрд. лв. Това е 98% от ресурса на програмата, което е сериозен напредък и показва, че ключът към положителните резултати са доброто планиране и съвместната работа с бенефициентите“, посочи Василева.

Тя акцентира и върху стратегически документи по приоритетните оси, които ще бъдат представени пред участниците в третото заседание на Комитета. В тях е заложена визията за развитие и изпълнение на програмата до края на програмния период. „Това ще подпомогне доброто планиране. Добре е да сме наясно какво ни предстои и как да постигнем заложените цели“, каза министърът.

Главният директор на ГД “ОПОС“  в МОСВ Яна Георгиева представи пред участниците в третото заседание на Комитата за наблюдение проект на изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и проект на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. В дневния ред са включени и методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури „Подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“,  „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, „Развитие на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за управление на НПРД“, „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони. Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.

Архив