За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.10.2015

АПАРАТУРА, ЗАКУПЕНА ПО ОПОС 2007-2013 г., ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВОДИ, ВЪЗДУХ И ПОЧВИ

Изпълнителна агенция по околна среда поднови единния сертификат за акредитация на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Изпитвателната лаборатория Главна дирекция “Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД) се състои от 14 регионални офиса и 1 централен в град София, които са териториални звена към ИАОС. Тя е  акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (ИА БСА) с последно издаден Сертификат за акредитация, валиден до 30.09.2015 г., в който са разписани възможностите за извършване на изпитвания по съответни продукти и характеристики по точно упоменати стандартизирани и вътрешно лабораторни  методи.

Междувременно, от 2013 г. до 2015 г., Изпълнителната агенция по околна среда беше бенефициент по проект за доставка на специализирана апаратура, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Стойността на проекта е 41 млн.лв., от които са усвоени 36,7 млн.лв.. Над 4 млн.лв. е икономията, в резултат на  проведени открити процедури по Закона за обществени поръчки. Благодарение на проекта е обновена апаратурната база на ИАОС и са проведени обучения за служителите на ИАОС, които работят с техниката.

В периода април-юли 2015 г. е проведена успешна оценка на място от екип на ИА БСА  на всички офиси/териториални звена, в резултат на което е издаден нов Сертификат за акредитация, валиден до 17.09.2019 г. С новия сертификат за акредитация се разширява обхвата на дейност на лабораторията, като към всички изпитвания и вземания на проби, за които лабораторията е имала вече акредитация, се добавя и нов продукт: биологично третирани отпадъци (компост, биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ).

В новата заповед за акредитация са включени нови характеристики по досега акредитирани методи, но с по-ниски граници на откриване, както и нови характеристики по неакредитирани до момента методи, включващи приоритетни и специфични замърсители в повърхностни води като диурон, изопротурон, линурон, съгласно Директива 2013/39/ЕС.

С новия сертификат и с обновеното по ОПОС 2007-2013 г. техническо оборудване Изпитвателната лаборатория ГД ЛАД ще може да подава повече и по-пълна информация, спазвайки изискванията на българското и европейското законодателство.

 

 

Архив