За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

16.08.2011

СТАРТИРА КАРТИРАНЕТО ПО НАТУРА 2000

В изпълнение на проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - фаза І", стартираха първите теренни проучвания. Предвижда се да бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания.
Проектът е най-големият в сектор "Биоразнообразие" на Оперативна програма "Околна среда". Стойността му е близо 26 милиона лева, от които 22 млн. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 4 млн. лв. е национално съфинансиране от държавния бюджет. Бенефициент е дирекция "Национална служба за защита на природата" в Министерството на околната среда и водите.
В рамките на две години, повече от 120 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди. В тях ще участват експерти - биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, като ще се използва и чуждестранен опит. Екипите ще работят на територията на общини по установени графици.
Резултатите от проекта ще бъдат докладвани пред Европейската комисия, като част от ангажиментите, който страната ни има като член на ЕС. Те са собственост на МОСВ и след тяхното цялостно приемане, в края на проекта, ще бъдат предоставени за нуждите на заинтересованите страни. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони, ще се подпомогне и извършването на оценките за съвместимост при реализацията на инвестиционни проекти.
Успешното реализиране на проекта е пряко свързано с една от основните цели на ОП "Околна среда" - намаляване и спиране на загубата на биоразнообразие, изграждането и ефективното управление на мрежата НАТУРА 2000. По този начин управлението на тази мрежа ще се базира на конкретна, надеждна и научнообоснована информация за видовете и местообитанията.

Архив