За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

16.11.2015

БЪЛГАРИЯ РАЗПОЛАГА С МОДЕРНА ТЕХНИКА ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИ, ПОЧВИ И ВЪЗДУХ

Националната система за мониторинг на околната среда вече разполага с най-съвременна апаратура за измервания на чистотата на въздух, почви, води и на нивата на шум. Трийсет и четирите стационарни лаборатории от системата са преоборудвани с нова техника, която гарантира точността на данните от всички проби и изпитвания. Освен това са доставени още 6 нови мобилни лаборатории –  в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен.

Модерната апаратура е закупена по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по проект, реализиран от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  Стойността му е 41 млн.лв. Новата техника отговаря на повишените изисквания на европейското и националното законодателства в областта на опазване на околната среда. „Така в случаи на пожари, замърсявания на водни басейни или почви, данните, които ще бъдат получени от измерванията, ще бъдат с още по-ниски граници на откриване на вредни за човешкото здраве емисии. Разширяват се възможностите за оценка на съответствието им с установените безопасни за здравето и околната среда норми“, коментира по време на заключителна пресконференция по проекта Теодор Панев, главен директор на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ към ИАОС.

Техниката дава възможност да се изследват и нови характеристики по неакредитирани до момента методи, включващи приоритетни и специфични замърсители в повърхностни води като диурон, изопротурон, линурон, съгласно Директива 2013/39/ЕС.

Освен оборудване за изследване на качеството на атмосферния въздух, води и почви, по проекта е закупена апаратура и за изпитване на отпадъци.

Амортизираното аналитично оборудване в лабораториите на Главна дирекция “Лабораторно аналитична Дейност” в София, в Регионалните базови лаборатории по изпитване на отпадъци във Велико Търново, Варна и Пловдив са дооборудвани за обезпечаване дейността по изпълнение ангажиментите, заложени в националната програма за управление на отпадъците. Закупена е липсваща апаратура, така че вече да може да се определят някои характерни показатели като сяра и въглерод от програмата за интензивен мониторинг – гори II ниво, обвързана с докладванията по Конвенцията за трансграничен пренос на далечни разстояния.

По проекта по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ е обновена Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Подмени са остарелите и непригодни компоненти на националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон със съвременни такива.

С обновеното техническо оборудване Националната система за мониторинг (в частност Изпитвателна лаборатория Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“)  ще може да подава повече и по-пълна информация към гражданите и специализираните европейски служби, спазвайки изискванията на българското и европейското законодателство.

 

 

Архив