За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

06.04.2016

НАД 880 000 ЖИТЕЛИ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВИК СЕКТОРА

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в първия семинар на тема "Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води".

Семинарът се провежда в рамките на инициативата „Екообщина“ на Посолството на Франция в България в партньорство с Министерството на околната среда и водите. Той поставя началото на обмен на добри практики във връзка с четирите стълба на устойчивото развитие, които съответстват на категориите на конкурса: устойчиво управление на водите, на битовите отпадъци, градска мобилност и енергийна ефективност на сградите.

Управлението на водите се осъществява на основата на широк национален консенсус, като Министерството на околната среда и водите се стреми да обединява усилията на институциите, свързани с управлението на водите, общините, бизнеса, неправителствените организации, научните среди и широката общественост, каза по време на семинара заместник-министър Николова. Настоящият период на климатични промени изисква повече от всякога оптимално разходване на ограничените ни водни ресурси и ясна политика за управление на водите, допълни тя.

Заместник-министър Николова припомни, че настоящата година е важна за опазването на водите на територията на Европейския съюз, в т.ч. и на България като държава-членка, тъй като през 2016 г. се докладва изпълнението на изискванията на Рамковата директива по водите (РДВ), а също така и на изпълнението на директивата за пречистване на отпадъчните води от населените места. Като ключов инструмент за изпълнение на РДВ са въведени Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Те са публикувани за обществен достъп и обсъждания до 1 юни 2016 г., след което следва да бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. В ПУРБ са включени различни по своя характер мерки, свързани с постигане на добро състояние на водите в изпълнение изискванията на Европейските директиви в тази област. Най-съществена част от тези мерки са инфраструктурните проекти във ВиК сектора, чието осъществяване зависи пряко от Оперативна програма „Околна среда“, уточни заместник-министър Николова.

Вече е разработен и проектът на Програмите от мерки за достигане или поддържане на доброто състояние на морската околна среда до 2020 г. към Стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море. Очаква се до края на 2016 г., след одобрение от Министерския съвет, да стартира изпълнението на първата Морска стратегия на България за опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Атанаска Николова припомни, че по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ в сектор „Води“ успешно са изпълнени 142 проекта, над 880 000 жители се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, изградена и реконструирана е над 2600 км ВиК мрежа. Изградени/реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води, които обслужват 490 хил. жители. Тя допълни, че инвестициите в сектор „Води“ през програмен период 2014-2020 г., ще бъдат насочени към събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа с оглед намаляване на течовете и загубите на вода. Вече е сключен първи договор с бенефициент МРРБ за подготовка на Регионални прединвестиционни проучвания, въз основа на които ще бъдат идентифицирани нуждите от бъдещи инвестиции във ВиК инфраструктура, каза в заключение заместник-министър Николова.

 

 

 

 

 

Архив