За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

16.06.2016

ПУБЛИКУВАНИ СА УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ИЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Управляващият орган на „Оперативна програма околна среда“ 2014-2020 г. публикува Указания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, с две приложения към тях. Приложение № 1 съдържа Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура. Приложение № 2 съдържа таблици за оценяване по критерии на ефективността на подходите за изграждане на инфраструктурата, както и указания за изчисляването на количествените критерии и попълването на таблиците.

Целта на указанията е да бъдат подпомогнати общините при изготвяне на анализ относно ефективността и избора на подход по отношение на бъдещото изграждане на инфраструктура за управление на битовите отпадъци. Анализите следва да бъдат представени при кандидатстване за финансиране на проекти по ОПОС 2014-2020 г. по обявени и предстоящи за обявяване процедури по ПО2 на оперативната програма.

Напомняме, че срокът за подаване на проектни предложения по първата обявена процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ е 1 август 2016 г.

Указанията и приложенията са публикувани в секция "Документи ОПОС 2014-2020" на адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/dokumenti-opos-2014-2020/108#1

Архив