За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

28.06.2016

ГД „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ В МОСВ Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПОС 2014-2020 Г.

Правителството определи Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Със същото решение за Сертифициращ орган по програмата е определена дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите.

Ресурсът по ОПОС 2014-2020 г. е в размер на 3,5 млрд.лв., включително европейско и национално финансиране. Програмата е свързана с изпълнение на стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Приоритетите на ОПОС 2014-2020 целят изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономиката с високи нива на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Програмата се фокусира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците, управление на зоните от мрежата Натура 2000, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на въздуха.

 

Архив