За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.08.2016

ПОКАНА КЪМ ЮЛНСЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КН НА ОПОС 2014-2020 Г.

Във връзка с Постановление 142 на МС от 14.06.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление 79 на Министерския съвет от 2014 г. (ПМС № 79/2014 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014- 2020 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал.3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г., Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ (УО на ОПОС 2014- 2020 г.) кани следната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПОС 2014- 2020 г.:

  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по- горе група и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г.

Писмените заявления до ръководителя на УО на ОПОС 2014- 2020 г. се подават по образец, утвърден от заместник министър- председателя по европейските фондове и икономическата политика в срок до края на работния ден на 23.08.2016 г. в деловодството на Министерството на околната среда и водите, адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, партер.

Към заявлението следва да се приложат всички документи съгласно Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3 от ПМС № 79/2014 г.

Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. не може да подаде повече от едно заявление.

 

Заявление за участие

Декларация по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79/2014 г.

Архив