За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

21.09.2016

МОСВ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ „НАТУРА 2000“

МОСВ сключи договор за разработването на цялостен подход за установяване на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Подходът е базиран на европейското и национално законодателство, както и на опита на други европейски държави.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001-C01 „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ е финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020“. Общата му стойност е 980 хил.лв., от които 833 хил.лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 147 хил.лв. са национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е разработване, съгласуване и подготовка на управленски подход за мрежата „Натура 2000“ и за Националната приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“ (НПРД). Бенефициент по проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

В рамките на проекта е предвидено да бъде извършен пълен анализ на европейското и национално законодателство, свързано с мрежата „Натура 2000“. Ще бъде проучен опитът на други държави-членки на Европейския съюз. На базата на анализи, ще бъде подготвен доклад с препоръки за развитие и повишаване капацитета на служителите на структурата  за управление на мрежата „Натура 2000“.

Проектът предвижда провеждане на работни срещи с всички заинтересовани страни, вкл. национални и регионални власти, неправителствени организации, бизнеса, научни органи, земеделски производители и др.

 

 

Архив