За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.10.2016

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M10P002-2.001

На основание чл. 20, ал. 4 на ПМС 107/2014г.  (отм.), във връзка с §10 от Закон за управление на средствата от европейските  структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и §4 от ПМС №162/05.07.2016г. кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка (до 17:30 ч. на 07.11.2016 т. – понеделник), на следния адрес:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА“

Ул. „Уилям Гладстон“ №67, София 1000

ПРОЦЕДУРА: BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“

Възражение във връзка с проектно предложение №………………………………

Възраженията се подават в запечатан плик: по пощата – препоръчано писмо с обратна разписка, по куриер или доставено на ръка.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че съгласно чл. 20, ал. 4 на ПМС 107/2014 (отм.), във връзка с §10 от ЗУСЕСИФ и §4 от ПМС №162/05.07.2016 г., Управляващият орган няма задължението да уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

На основание чл. 20, ал. 7 на ПМС 107/2014 г. (отм.), във връзка с §10 от ЗУСЕСИФ и §4 от ПМС №162/05.07.2016 г. с подаването на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначалното проектно предложение и/или допълнени по реда на чл. 20, ал. 2 на ПМС 107/2014 г.

Списъкът на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“ вижте тук.

 

 

Архив