За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

16.02.2017

МОСВ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ПО ДВЕ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подписа споразумения с две сдружения – „Местна инициативна група Поморие“ и  „Местна инициативна група Белене - Никопол“, за изпълнение на проекти в областта на биоразнообразието по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР).

Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага за първи път от няколко оперативни програми -  „Околна среда 2014 - 2020 г.“,  „Иновации и конкурентоспособност“,  „Развитие на човешките ресурси“ и „Науката и образование за интелигентен растеж“.

Той предвижда създаване на Местни инициативни групи (МИГ), в които влизат представители на общините, бизнеса и неправителствените организации. Участниците в сдруженията разработват Стратегии за местно развитие, в изпълнение на които се подготвят и предлагат за финансиране различни проекти.

В стратегиите на  „МИГ Поморие“ и „МИГ Белене - Никопол“ са включени дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата „Натура 2000“. Стратегията на „МИГ Поморие“ обхваща четири защитени зони -  „Айтоска планина“, „Ахелой - Равда -Несебър“, „Камчийска“ и „Еменска планина и Поморие“. Крайбрежните лагуни, червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка и големият гребенест тритон са видовете и типът природно местообитание, за които могат да се изпълняват проекти в територията.
Стратегията на „МИГ Белене - Никопол“ обхваща три защитени зони – „Никополско плато“,  „Обнова - Караман дол“ и „Персина“.  Консервационни мерки могат да се изпълняват за червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка, големия гребенест тритон, както и за няколко вида прилепи.

Предстои изготвянето на насоки за кандидатстване от местните инициативни групи по указания на Управляващия орган на ОПОС и подаване на проектни предложения. Заделеният финансов ресурс за реализиране на проектите по двете споразумения е 3 147 042 лв.

Целта на подхода ВОМР е да се подобри качеството на живот на населението в съответните територии чрез създаване на заетост и използване на местния потенциал. Проектите с финансиране по ОПОС 2014 - 2020 г. ще бъдат насочени към подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата "Натура 2000" и опазване на природата.

Архив