За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.06.2017

ПУБЛИКУВАНИ СА УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 84, АЛ. 3 ОТ ЗДБРБ ЗА 2017 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува Указания за прилагане на чл. 84 ал. 3 от ЗДБРБ за 2017г., за намаляване размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет  за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. с 80 на сто чрез сключване на Тристранно споразумение, заедно с две приложения към тях.

Те са изготвени в съответствие с Насоките за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал. 3 от ЗДБРБ на министъра на финансите, съгласно писмо № 91-00-96/15.02.2017 г.

Целта е да се опишат условията и основните стъпки при сключване на Тристранно споразумение за намаляване на задълженията на общини за наложени финансови корекции и/или предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за проекти в програмен период 2007-2013, между Управляващия орган (УО) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Бенефициентите и Министерство на финансите.

Указанията са публикувани в секция „Документи ОПОС 2017-2013 г.“ на адрес http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#3

Архив