За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

17.08.2017

ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.84, АЛ.3 ОТ ЗДБРБ ЗА 2017 Г.

С приемането на чл.84 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г. законодателят въведе норма за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. чрез сключване на тристранно споразумени между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО) или Държавен фонд земеделие (ДФЗ), министъра на финансите и кмета на общината. В настоящите указания е извършен преглед на приложното поле на споразумението по чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г. относно намаляването на задълженията на бенефициентите за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции.
Пълният текст на насоките може да бъде прочетен тук: Насоки за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал 3 от ЗДБРБ за 2017 г., утвърдени на 14.08.2017 г. Насоките са публикувани и в секция "Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г" на следния линк.
Настоящите насоки отменят Насоките, предоставени с писмо с изх. №91-00-96/15.02.2017 г. на Министерството на финансите.

Архив