За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.09.2017

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС 2014-2020

Във връзка с изпълнението на  проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,  Управляващият орган информира бенефициентите за възможността да се възползват от механизма за авансово финансиране под формата на временен безлихвен заем в съответствие с Указание  ДДС № 06/03.09.2011 г.  на Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“ относно Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия , както и в съответствие с т.43 от Указание  ДДС № 04/30.06.2016  г.  на Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“ относно Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.06.2016 г.

УО на ОПОС обръща внимание, че при неспазване срока за погасяване на авансовото финансиране на проекти, се прилагат разпоредбите на т.46 и т.47 от горепосоченото Указание  ДДС № 06/03.09.2011 г., както разпоредбите на чл.105 (1) от Закона за публичните финансии, като се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Архив