За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

21.02.2018

НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ-ОБЩИНИ ЗА НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И/ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 Г., ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЗДБРБ ЗА 2018 Г.

С чл.83 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г. е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

С писмо № 91-00-51/12.02.2018 г. Министерство на финансите изпрати принципни насоки, като пълният текст може да намерите тук: Насоки за прилагане на разпоредбата на чл.83, ал 3 от ЗДБРБ за 2018 г. Насоките са публикувани и в секция "Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г" на следния линк.

Всички бенефициенти, които имат задължения, които могат да са предмет на тристранно споразумение, независимо дали са предадени за събиране от Национална агенция за приходите, могат да отправят искане до УО на ОПОС за сключване на тристранно споразумение по чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ за 2018 г.

Искането трябва да е съобразено с Насоките.

Архив