За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.03.2018

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

Със Заповед № РД-ОП-25 на министъра на околната среда и водите от 8 март 2018 г., са актуализирани „Общите условия за изпълнение на проекти по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Промените са продиктувани от промяна в нормативната уредба в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове и се отнасят само за проектни предложения, които са одобрени за финансиране по ред, предшестващ реда предвиден с влизането в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

Актуализираните общи условия, отнасящи се за бенефициенти сключили договори/заповеди за безвъзмездна финансова помощ преди влизане в сила на ЗУСЕСИФ са публикувани на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” тук.

Можете да представите своите писмени предложения и възражения чрез модул „Комуникация“ в ИСУН 2020 в срок до 7 дни от дата на получаване на съобщението.

 

Архив