За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

15.10.2018

ОПОС ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ В ТРИ ПРИРОДНИ ПАРКА

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за подобряване, поддържане и възстановяване на типове природни местообитания и видове в природни паркове „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Врачански Балкан“.

С изпълнението на проекта на ДПП „Витоша“ ще се подобри природозащитното състоянието на торфищни комплекси, чрез подобряване на водния режим и изграждане на специализирана инфраструктура за намаляване на антропогенния натиск. В обхвата на проекта е подобряване състоянието на Букови гори от типа „Asperulo-Fagetum“ и Смесени гори от типа „Tilio-Acerion“, чрез ограничаване на ерозионни процеси и антропогенния натиск в района на Боянския водопад.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 3 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Проектът на ДПП „Рилски манастир“ предвижда мерки  за подобряване на местообитание „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ и състоянието на животински видове с цел увеличаване на техните популации. Ще бъде изградена площадка за подхранване на хищните птици, с което ще се предотврати бъдещо отравяне на видовете скален орел, черен лешояд и кръстат орел. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 3 вида и един брой местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Природен парк „Врачански Балкан“ ще изпълнява дейности за подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000. Проектът предвижда мерки за увеличаване популацията на 3 вида птици: Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), предмет на опазване в границите на защитена зона за птиците. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 8 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Средствата за подобряване, поддържане и възстановяване на типове природни местообитания и видове в трите природни парка, осигурени от ОПОС 2014-2020 г.  са близо 1,5 млн. лв.

Архив