За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

08.12.2011

НА 6 ДЕКЕМВРИ 2011 г. СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

На 6 декември 2011 г. в гр. Правец се проведе Единадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Събитието имаше за цел да представи на членовете на Комитета постигнатите през годината резултати и целите за 2012 г. в контекста на програмен период 2007-2013 г.

Комитетът за наблюдение одобри промени в Механизма за развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на ОПОС, чрез които в механизма се включва рекултивацията на общинските депа за отпадъци и дейности , свързани с надграждане и доизграждане на регионални системи извън 23те, включени в документа. Ресурс за изпълнение на тези дейности се освобождава от реализираните икономии по приключващи проекти. Измененията ще осигурят пълното усвояване на предвидените средства в рамките на сектор "Отпадъци" (приоритетна ос 2 на ОПОС).

Председателят на Комитета за наблюдение, заместник-министър Ивелина Василева, отбеляза високите темпове на договаряне, като за последните шест месеца договорените средства са нараснали с 35%, достигайки близо 50% от бюджета на програмата или почти 1,750 млрд. лв. Ръст от 37% се отбелязва и в изплатените на бенефициентите средства. Положителните резултати се дължат на реформата на програмата, комуникацията на европейските и националните органи, бенефициентите и усилията на служителите, работещи за ОПОС.

Представителите на Европейската комисия отбелязаха осезаемия напредък в изпълнението на програмата. Отчете се значителният брой изпълнени проекти, както и подготвените такива, чието изпълнение предстои.

След заседанието на Комитета неговите членове и гости посетиха изграждащото се със средства от оперативната програма депо за битови отпадъци край гр. Ботевград, част от регионалната система за управление на отпадъците на регион Ботевград. Строителството на модерното съоръжение е рамките на първия договор в сектор "Отпадъци", същинската работа по който приключва една година предсрочно.

Комитетът за наблюдение се предхождаше от семинар, на който представители на Генерални дирекции "Околна среда", "Регионална политика" и "Действия по климата" в ЕК и на Европейския институт за политики по околна среда представиха новите аспекти в кохезионната политика и основните насоки за развитие на европейското екологичното законодателство в сферата на изменението на климата.

Архив