За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

10.04.2013

МИНИСТЪР ЮЛИЯН ПОПОВ И ЗАМ.–МИНИСТЪР МАЛИНА КРУМОВА ЩЕ ПРОВЕДАТ СРЕЩА С ОБЩИНИТЕ, ПОСТИГНАЛИ ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

Министър Юлиян Попов и заместник–министър Малина Крумова  ще проведат среща с общините бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на проектите по програмата. Поканени са кметовете на Столична община, Бургас, Габрово, Враца, Провадия и Чирпан.

Срещата ще се проведе на 11 април 2013 г., четвъртък, от 11.00 часа, в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” № 22, зала Министър.

Целта е да се направи преглед на постигнатото и да се обсъдят предизвикателствата в хода на изпълнението на шестте големи инфраструктурни проекта.

Проектът „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” е най-големият проект, финансиран по ОПОС, на стойност е 346 млн. лева. Той включва изграждането на депо за неопасни отпадъци и завод за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци (I фаза), както и завод за механично-биологично третиране на отпадъци (II фаза). Община Бургас също изгражда регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва около 5% от територията на България (5 574 кв.км.) с население около 400 000 души. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2014 г., а стойността му е 43,2 млн. лв.

Интегрираният воден проект на град Враца е най-големият в сектор «Води» на програмата, на обща стойност 136 млн. лв. По него са подписани всички договори за строителство, с които ще се модернизира пречиствателната станция на града и ще се реконструира водопроводната и канализационната мрежа. Другият „голям” проект във водния сектор е този на община Габрово на стойност 123 млн. лв. С изграждането на водния цикъл на община Провадия на стойност 18,7 млн. лв. ще се опази богатото биологичното разнообразие в Белославското и Варненското езеро, където има 200 вида птици, повечето от които са със световно и европейско природозащитно значение, а 56 вида са включени в националната Червена книга. Община Чирпан работи по проект за изграждане на пречиствателна станция, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на стойност 41,2 млн. лв.

Архив