За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

16.04.2013

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БИООТПАДЪЦИТЕ В ЮЖНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Международен семинар на тема „Управление на биоотпадъците в страните от Южна и Източна Европа“ ще се проведе в София, в периода 17 - 19 април 2013 г. В събитието ще се включат над 170 представители от 20 държави членки на Европейския съюз. Семинарът се организира от Министерство на околната среда и водите, Европейската асоциация за компостиране и Международната асоциация за управление на твърди отпадъци с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Конференцията ще бъде открита на 17 април 2013 г. от 13.00 часа от заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Евдокия Манева, от изпълнителния директор на Европейската асоциация за компостиране - г-жа Щефани Сиберт и от председателя на работна група “Управление на био-отпадъците“ към Международната асоциация за управление на твърди отпадъци - г-н Марко Ричи.

Очакват се над 20 лектора (представители на компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво, доставчици на технологии, оборудване, инструменти, логистика и консултантски услуги в областта на разделното събиране, компостиране и анаеробно разграждане на биоотпадъците, неправителствени организации и др.), които са водещи експерти по управление на био-отпадъците от различните държави - членки на ЕС. В семинара ще се включат над 170 участника, като 70 от тях са представители на над 20 държави от Европа. На национално ниво ще се включат експерти от МОСВ, ПУДООС, РИОСВ, ИАОС, МЗХ, БАБХ, НСОРБ, КРИБ, БСК, АСЕКОБ, БИС както и представители на общините и регионалните сдружения за управление на отпадъците, неправителствения сектор, научни институти и земеделски организации.

Участниците ще се запознаят със съществуващата законодателна рамка на ЕС в областта на управление на био-отпадъците и предстоящи промени и предизвикателства. Ще бъдат обхванати ключови теми като системи за осигуряване на качеството на компоста, икономически инструменти за разделно събиране и третиране на био-отпадъците, практики за предотвратяване на образуването на отпадъците, финансиране на инфраструктурни проекти по управление на отпадъците и др.

Архив