За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Дата на обявяване: 31 март 2008
Крайна дата за подаване на документи: 06 юни 2008


О Б Я В А
ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. - "BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:

  • общините на територията на Република България и
  • сдружения на общини, учредени по реда на глава осма от ЗМСМА
Целта на процедура "BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е да подпомогне бенефициентите да подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти, с които впоследствие могат кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." и по този начин да допринесе за постигането на главната цел на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.


Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
(1) разработване/актуализиране на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.), включително анализи за оптимизиране управлението на отпадъците на регионално ниво;
(2) експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
(3) изработване или актуализация на морфологичен анализ или други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци;
(4) дейности във връзка с процедурите за подготовка на подробния устройствен план на бъдещото инвестиционно предложение в обем и обхват съгласно Наредба 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) и Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г.);
(5) дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;
(6) дейности във връзка с процедурите за издаване на комплексни разрешителни по реда на глава седма, раздел II от ЗООС и/или разрешения по чл. 37 от ЗУО;
(7) провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по ЗООС, ЗБР или при поемане на общински дълг;
(8) юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията;
(9) проектиране, включително разработване/актуализиране на идейни или технически и работни проекти;
(10) дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
(11) изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на разходите и ползите за проекти над 10 млн. лева;
(12) подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект;
(13) попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.

Проектните предложения за техническа помощ могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведат до разработването на инвестиционно проектно предложение, готово за последващо кандидатстване по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура "BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е 41 343 424 лева (четиридесет и един милиона триста четиридесет и три хиляди и четиристотин двадесет и четири лева).

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на следния Интернет адрес: www.moew.government.bg (секция за ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."), както и на www.eufunds.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 06.06.2008 г., 17 ч. местно време.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Приложения:
  1. Въпроси и отговори
  2. Насоки за кандидатстване
  3. Приложения към Насоки за кандидатстване
  4. Договор

« Назад