За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/08/1.20/01/06 Разработване планове за управление на речните басейни

Дата на обявяване: 26 ноември 2008
Крайна дата за подаване на документи: 26 януари 2009

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения BG161PO005/08/1.20/01/06 "Разработване планове за управление на речните басейни" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.".

Конкретен бенефициент:

по смисъла на §1. т.7 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 (Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г.), конкретни бенефициенти по настоящата процедура са басейновите дирекции, по силата на вменените им функции чрез Закона за водите и Правилника за дейността, организацията на работа и състава на басейновите дирекции (обн., ДВ, бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 29.01.2002 г.)

Целта на процедура BG161PO005/08/1.20/01/06 "Разработване планове за управление на речните басейни" е да се завърши успешно и в срок процеса на подготовка и одобрение на плановете за управление на речните басейни.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Кохезионния фонд.
Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
Актуализация на икономическия анализ за водоползването;
Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните води;
Оценка на въздействието върху количеството на водите, включително водовземанията;
Създаване на релефен модел ГИС за речните легла на главните реки и главните притоци в Република България;
Разработване на национален каталог от мерки и на програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водните тела в Черноморски басейнов район и в Дунавски басейнов район;
Оценка на хидроморфологичното състояние, включително твърдия отток на повърхностните водни тела;
Предоставяне на информация за широката общественост, свързана с ПУРБ;
Екологична оценка на ПУРБ и анализ на силните и слабите страни, заплахите и възможностите;
Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води/реки/езера/ на територията на Република България;
Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води/реки и езера на територията на република България на база на типология по система Б;
Определяне на целите за околна среда за водните тела и зоните за защита на водите в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление и планиране на допълнителни мерки за постигането им;
Определяне на прагове за замърсяване на подземните води, разработване на класификационна система за химичното състояние на подземните водни тела и определяне на началните точки за предприемането на мерки за насочване в обратна посока на тенденции за повишаване на концентрацията на замърсители;
Оценка на въздействието от дифузни източници на замърсяване върху водните тела;
Консултации със заинтересованите страни за изготвяне на ПУРБ;

Проектните предложения могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведат до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/08/1.20/01/06 "Разработване планове за управление на речните басейни" е 36 048 000 лева (тридесет и шест милиона и четиридесет и осем хиляди лева).

Крайнят срок за представяне на проектното предложение e 10.01.2009г., 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 947/30.12.2008 г. крайният срок за представяне на проектното предложение е удължен до 26.01.2009 г.

« Назад