За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/09/3.1/01/08 Развитие на мрежата НАТУРА 2000

Дата на обявяване: 27 февруари 2009
Крайна дата за подаване на документи: 30 април 2009

 

О Б Я В А

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/09/3.1/01/08 "Развитие на мрежата НАТУРА 2000" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Конкретен бенефициент:
по смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 (Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.), конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция НСЗП, по силата на вменените им функции, чрез Устройствения правилник на МОСВ, да осъществява управлението и контрола на Националната екологична мрежа, включително мрежата НАТУРА 2000.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.1/01/08 "Развитие на мрежата НАТУРА 2000" е да се подпомогне изграждането и развитието на мрежата НАТУРА 2000 в България, чрез осигуряване на основна информация за консервационния статус на видовете и местообитанията от Директиви 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО с цел последваща подготовка и одобрение на планове за управление на защитени зони, популяризиране на целите на мрежата НАТУРА 2000 сред населението и администрациите и подобряване на капацитета и техническата обезпеченост на Дирекция "НСЗП" и регионалните структури на МОСВ за контрол на дейностите в защитените зони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:

- картиране на местообитания и видове по Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО;
- установяване на природозащитен статус на местообитания и видове Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО;
- проучване на националното разпространение на местообитания и видове от приложение 2 на ЗБР, които не са достатъчно проучени към момента във връзка с набиране на информация, необходима за докладването по чл. 17;
- изследване на съвместимост на определени местообитания и видове в Република България с изискванията на ЕК;
- разработване или актуализиране и внедряване на единна система от база данни за установяване на кумулативния ефект от реализирането на инвестиционни предложения;
- разработване и одобрение на методики за установяване на благоприятен природозащитен статус на местообитания и видове;
- подготовка на национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000;
- закупуване на дълготрайни материални активи (вкл. информационни продукти), пряко свързани и необходими за изпълнение на целите на проекта;

Проектните предложения могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведат до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/09/3.1/01/08 "Развитие на мрежата НАТУРА 2000" е 36 067 770 лева (тридесет и шест милиона шестдесет и седем хиляди и седемстотин и седемдесет лева).

Крайните срокове за представяне на проектните предложения са 31.03.2009 г. и 30.04.2009 г., 17 ч. местно време.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад