За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/09/3.2/03/11 Разработване на План за управление на Природен парк Беласица

Дата на обявяване: 19 юни 2009
Крайна дата за подаване на документи: 15 август 2009

 

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/3.2/03/11 "Разработване на план за управление на Природен парк Беласица". по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.".

Конкретен бенефициент:
Конкретен бенефициент по настоящата процедура, по смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 (Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.) е ДПП Беласица.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 "Разработване на план за управление на Природен парк Беласица" е да се подпомогне Дирекцията на природен парк Беласица, да разработи План за управление на парка, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на природния парк.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
научни изследвания;
анализ на налична информация;
инвентаризации;
изработване на карти;
оценка на състоянието на компонентите на околната среда;
изготвяне на проект на План за управление и приложения към него;
организиране на обществени обсъждания във връзка с изготвянето на Плана за управление на природния парк/консултации и организация на необходимите срещи/.
Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 "Разработване на план за управление на Природен парк Беласица" е 1 424 589 лева (един милион четиристотин двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и девет лева).

Крайният срок за представяне на проектно предложение е 15.08.2009г., 17 ч. местно време.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад