За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”

Дата на обявяване: 24 април 2012
Крайна дата за подаване на документи: 15 юни 2012

ОБЯВА
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение - BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.

 

Конкретни бенефициенти по процедурата са четирите басейнови дирекции за управление на водите в Република България:

  • Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район с център гр. Плевен (БДДР);
  • Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район с център гр. Варна (БДЧР);
  • Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив (БДИБР);
  • Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район с център гр. Благоевград (БДЗБР).

Общата стойност на процедурата е в размер на 20 050 000 лева, от които до 80% се предвижда да бъдат финансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а до 20 % - от националния бюджет. Предвижда се внасянето на едно общо проектно предложение и издаване на четири заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Конкретна цел на процедурата е финансова помощ за четирите басейнови дирекции да разработят успешно и в срок необходимите документи относно оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, насочена към намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.

 

Допустими за финансиране по процедурата са дейности и мерки, необходими за подготовката на предварителната оценка по глава девета, раздел II, картите по глава девета, раздел III и плановете за управление на риска от наводнения по глава девета, раздел IV от Закона за водите (с изключение на такива, финансирани по други програми). На хоризонтално ниво се предвижда и разработването на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения, Създаване на цифров модел на релефа, Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения и Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения.


Крайният срок за представяне на проектното предложение е 15.06.2012 г.

« Назад