За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

Дата на обявяване: 24 март 2008
Крайна дата за подаване на документи: 30 май 2008

О Б Я В А
ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. - "BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".
Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.
Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
 • общините на територията, на които се намират агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за тези агломерации и
 • общините по Приложение III към Насоките за кандидатстване, на територията на които се намират градски агломерационни ареали под 2 000 е.ж. - за проекти за тези градски агломерационни ареали.
Целта на процедура "BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 2 000 е.ж. и в допълнение, в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

По процедурата ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
 • строителство/реконструкция/модернизация на ПСОВ;
 • строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на водоснабдителни мрежи и съоръжения само като допълващ компонент на дейности по изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника за осигуряване на необходимото количество и/или качество, помпени станции само като допълващ компонент на дейности по изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за питейни води, както и необходимите рехабилитационни дейности с оглед минимизиране на загубите при водопреноса и съхранението, само като допълващ компонент на дейности по изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • дейности, свързани с подготовка на обекта;
 • доставка на оборудване за откриване и измерване на течове само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • осигуряване на съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • възстановяване на уличните мрежи, когато поради извършването на строителство на канализационната и водоснабдителната мрежа, строителните работи са довели до разкопаване на улични и тротоарни настилки или вътрешно-квартални пространства;
 • дейности, свързани с изменяне на положението на канализационната и водоснабдителната мрежа, когато е установена необходимост от това;
 • разработване/актуализиране на идейни, технически и/или работни проекти по Закона за устройство на територията;
 • подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за дейностите, за които към момента на кандидатстване не са били налични документации за възлагане на обществени поръчки;
 • дейности във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на проекта (напр. строителен надзор, консултантски услуги);
 • други дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, възстановяването на разходите по които е допустимо съгласно ПМС № 249/2007.
Проектните предложения за изпълнение на инвестиционни проекти могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе. Всички дейности, включени в проектните предложения на кандидатите следва да са пряко свързани с изпълнението на инвестиционен проект за посочените по-горе агломерации.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура "BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" е 723 890 138 лева (седемстотин двадесет и три милиона осемстотин и деветдесет хиляди и сто тридесет и осем лева).

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на следния Интернет адрес: www.moew.government.bg (секция за ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."), както и на www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до крайния срок за представяне на проектни предложения по настоящата процедура.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30 май 2008 г., 17 ч. местно време.
Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Приложения:

 1. Въпроси и отговори
 2. Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване
 3. Насоки за кандидатстване
 4. Приложения към Насоки за кандидатстване
 5. Договор

« Назад