За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Дата на обявяване: 17 март 2008
Крайна дата за подаване на документи: 08 май 2008

О Б Я В А

ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."


Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. - "BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
  • общините на територията, на които се намират агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за тези агломерации и
  • общините по Приложение III към Насоките за кандидатстване на територията, на които се намират градски агломерационни ареали под 2 000 е.ж. - за проекти за тези градски агломерационни ареали.
Целта на процедура "BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е да подпомогне общините да подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/ модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." за инфраструктурни проекти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:

(1) разработване/актуализиране на прединвестиционни проучвания;
(2) експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
(3) дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие;
(4) проектиране, вкл. разработване/актуализиране на идейни или технически и работни проекти;
(5) дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
(6) изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ на разходите и ползите;
(7) подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента.

Проектните предложения за техническа помощ могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведат до разработването на инфраструктурно проектно предложение, готово за последващо кандидатстване по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.". Всички дейности, включени в проектните предложения на кандидатите, следва да са пряко свързани с подготовката на инвестиционен проект за посочените по-горе агломерации.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура "BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е 74 034 219 лева (седемдесет и четири милиона тридесет и четири хиляди двеста и деветнадесет лева).

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на следния Интернет адрес: www.moew.government.bg (секция за ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."), както и на www.eufunds.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 8 май 2008 г., 17 ч. местно време.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Приложения:
  1. Въпроси и отговори
  2. Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване
  3. Насоки за кандидатстване
  4. Приложения към Насоки за кандидатстване
  5. Договор

« Назад