За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/09/2.10/01/13 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Дата на обявяване: 16 декември 2009
Крайна дата за подаване на документи: 30 март 2010

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Конкретен бенефициент:

Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007 е Столична община.

Целта на процедура BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." е да се подпомогне Столична община, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.


Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:

  • Проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци, включително доставка на необходимото оборудване;
  • Проектиране и изграждане на депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране (включително на "зелени отпадъци"), и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията й.
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на интегрираната система за управление на отпадъците;
  • Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата;

Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" е 131 026 280 евро (сто тридесет и един милиона двадесет и шест хиляди двеста и осемдесет).

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 30.03.2010 г., 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад